Regulamin 2015

Regulamin cyklu SOLID MTB MARATON sezon 2015

 1. Cel zawodów
  1. Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze.
  2. Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej.
  3. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
  4. Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu SOLID MTB Maraton.
  5. Promowanie najciekawszych lokalnych tras rowerowych.
 2. Kalendarz imprez
  1. 1 maja – Śrem
  2. 16 maja – Krzywiń
  3. 20 czerwca – Wilkowice
 3. Organizator
  1. 1 maja – Śrem, Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywni KSA
  2. 16 maja – Krzywiń, Stowarzyszenie Solid Sports Events
  3. 20 czerwca – Wilkowice, Stowarzyszenie Solid Sports Events

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywni KSA
  ul. Powstańców Wlkp. 4a, 63-100 Śrem
  PKO BP SA 63 1020 4160 0000 2602 0162 1127

  Stowarzyszenie Solid Sports Events
  ul. Gen. Chłapowskiego 15b, 64-010 Krzywiń
  e-mail: info@solidsport.pl
  PKO BP SA 70 1020 3088 0000 8502 0092 6519

 4. Warunki uczestnictwa
  SOLID MTB Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich maratonów rowerowych MTB  rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach.
  Uczestnikiem SOLID MTB Maraton może być osoba, która spełni następujące warunki:
 1. Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.solidmtb.pl (rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) lub dokona osobistego zgłoszenia, wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów. Terminy składania zgłoszeń zostaną podane na stronie internetowej imprezy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze Zawodów i złożenia podpisu na oświadczeniu wydrukowanym przez Organizatora.
  Uwaga: Wymagana jest oddzielna rejestracja internetowa na każdą edycję cyklu.
  Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu cyklu SOLID MTB Maraton i akceptacją jego warunków.
 2. Dokona opłaty startowej (preferowana jest opłata poprzez internet), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Opłaty za każdą edycję imprezy należy uiścić oddzielnie w terminach podanych na stronie internetowej. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów.
 3. Wykupi jako uczestnik cyklu SOLID MTB Maraton numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu (za opłatą w wysokości 10 zł) przy pierwszym starcie, który będzie mu przypisany we wszystkich edycjach. Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z zawodów do zamontowania numeru startowego do kierownicy roweru. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi nowy numer (za opłatą 20 zł). Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w numer startowy, jego kształt oraz wygląd, a w szczególności jego zginania, odrywania chipa, itp., które mogą spowodować uszkodzenie zainstalowanego w nim chipa, pod rygorem dyskwalifikacji w danym wyścigu i koniecznością pokrycia kosztów wydania nowego numeru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z numerem startowym.
 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby które:
  1. Ukończyły 18 lat.
  2. W przedziale wieku 16-17 lat przedłożą pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej www.solidmtb.pl).

  Na dystansie MEGA nie mogą startować osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a i nieujęty/a w klasyfikacji danego etapu.

 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 • Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
 • Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników cyklu SOLID MTB Maraton lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprez.
 • Każdy zawodnik cyklu SOLID MTB Maraton jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Zaleca się start na rowerze górskim.
 • Pomiar czasu
  Podczas cyklu SOLID MTB Maraton będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujący w SOLID MTB Maraton zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniany będzie przez Organizatora przy pierwszym starcie za jednorazową opłatą startową 10 zł.  Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach SOLID MTB Maraton w sezonie 2015.
 • Opłaty startowe
  1. Opłaty jednorazowe. Na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w jednej edycji cyklu SOLID MTB Maraton:
   • 35 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia opłaty przelewem na konto bankowe organizatora edycji, nie później niż na 4 dni przed zawodami, (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, dostępny na stronie www.solidmtb.pl. Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru: „Tomasz Rowerowski 1987– SOLID MTB Krzywiń”.
   • 50 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, wpłata dokonywana w Biurze Zawodów poszczególnej edycji wyłącznie w formie gotówki.
   • 10 zł – opłata za wydanie nr startowego, którą należy doliczyć do opłaty startowej za pierwszy (wyłącznie pierwszy) start w cyklu SOLID MTB Maraton.
  2. Ostateczna aktualizacja zawodników zgłoszonych przez internet i opłaconych przelewem na konto bankowe, nastąpi do godz. 16.00 na cztery dni przed zawodami. Brak płatności na koncie organizatora do tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia „normalnej opłaty” w formie gotówki w Biurze Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  3. Osoby, które dokonają wpłaty przelewem na konto bankowe, ale nie zarejestrują się poprzez formularz internetowy, są zobowiązane dopłacić różnicę (15 zł) w Biurze Zawodów.
  4. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji cyklu SOLID MTB Maraton nie podlegają zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
  5. W przypadku odwołania edycji maratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie Maratonu, kataklizmy, itp.), dana edycja Maratonu zostanie zorganizowana w innym terminie.
 • Program zawodów
  Każda edycja przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji każdej edycji maratonu):8:00-10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
  10:50 – odprawa przed wyścigiem na dystansach MINI i MEGA
  11:00 – START dystansu MINI i MEGA
  15:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii (MINI i MEGA)
  15.45 – wręczanie nagród dodatkowych
  ok. 16:15- zakończenie imprezyOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie poszczególnych edycji. Dodatkowy szczegółowy program z ewentualnymi zmianami będzie podawany przez organizatora na stronie internetowej www.solidmtb.pl oraz do wglądu w Biurze Zawodów.
 • Dystanse
  MINI: 25 km – 40 km
  MEGA: 40 km – 60 km
 1. Na dystansie MEGA mogą startować wyłącznie uczestnicy mający ukończone 18 lat, a na dystansie MINI mający ukończone 16 lat. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji maratonu.
 2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu w miejscu oznaczonego rozjazdu kierując się odpowiednio do mety (dystans MINI) lub na drugą pętlę trasy (dystans MEGA).
 3. Wjazd na dystans MEGA będzie ograniczony limitem czasu. Po upłynięciu limitu czasu, wjazd na dystans MEGA zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety i sklasyfikowani na dystansie MINI.
 4. Dokładne dane o długości dystansów umieszczone będą na oficjalnej stronie internetowej cyklu www.solidmtb.pl.
 5. Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący rywalizację nie zostaną ujęci w klasyfikacji danej edycji.
 • Maraton
  1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje cyklu SOLID MTB Maraton.
  2. Start na dystans MEGA i MINI odbędzie się ze startu wspólnego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
  4. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych.
  5. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  6. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych przypadkach.
  7. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, min. strome zjazdy i podjazdy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 • Kategorie
  1. MEGA – długi dystans:
   Open MEGA
   K2 – kobiety od 19 lat do 30 lat (rok ur. 1985-1996)
   K3 – kobiety od 31 lat (rok ur. 1984 i starsze)
   M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996)
   M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984)
   M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974)
   M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1964 i starsi)
  2. MINI – krótki dystans:
   Open MINI
   K2 – kobiety od 16 do 30 lat (rok ur. 1985-1999)
   K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1975- 1984)
   K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1974 i starsze)
   M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 1996 – 1997)
   M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996)
   M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984)
   M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974)
   M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1964 i starsi)
 • Klasyfikacja
  1. Klasyfikacja SOLID MTB Maraton będzie prowadzona na dwóch odrębnych dystansach (MINI i MEGA) wymienionych w regulaminie. Klasyfikacja jest klasyfikacją punktową. Punkty na poszczególnych edycjach SOLID MTB Maraton przyznawane są w następujący sposób:
   1. Na dystansie MEGA zwycięzca OPEN otrzymuje 700 punktów:
    kolejni uczestnicy: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700.
   2. Na dystansie MINI zwycięzca OPEN otrzymuje 500 punktów:
    kolejni uczestnicy: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.
  2. Zwycięzcami KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
  3. KLASYFIKACJA GENERALNA będzie prowadzona od I edycji SOLID MTB Maraton. Do klasyfikacji generalnej SOLID MTB Maraton będą wliczane punkty zdobyte przez uczestnika na danym dystansie i w danej kategorii we wszystkich edycjach danego sezonu. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów.
  4. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GENERALNA
   1. W klasyfikacji drużynowej SOLID MTB Maraton mogą wziąć udział (formalne lub nieformalne) grupy uczestników reprezentujących klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, miejscowość, grupę przyjaciół, itp., zgłoszone do zawodów przed startem danej edycji pod nazwą zaakceptowaną przez Organizatora. Drużyna powinna liczyć minimum 4 zawodników reprezentowanych przez kapitana, który jako jedyny decyduje o jej składzie i jest upoważniony do kontaktów z Organizatorem.
   2. Niedopuszczalna jest zmiana przez zawodnika drużyny w trakcie trwania sezonu. Wyniki zawodnika, który dokona zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu, nie będą uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składu osobowego zgłoszonej drużyny.
   3. Do klasyfikacji drużynowej sumowane są punkty zdobyte przez 4 reprezentantów drużyny, którzy w danej edycji zawodów ukończyli wyścig i uzyskali najwyższą liczbę punktów bez względu na dystans, w którym startowali. W danej edycji musi wystartować co najmniej 4 zawodników z danej drużyny.
   4. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej generalnej zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów po wszystkich edycjach.
   5. Aktualna klasyfikacja drużynowa będzie opublikowana po każdym etapie na stronie internetowej SOLID MTB Maraton www.solidmtb.pl. Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej odbędzie się wyłącznie podczas dekoracji finałowej po ostatnim etapie.
 • Ruch drogowy
  1. Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Kary
  Organizator może zasądzić następujące kary:
 1. Upomnienie.
 2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatora.

 • Protesty
  Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
 • Ochrona środowiska naturalnego
  Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Informacje końcowe
  1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
  2. Uczestnik zobowiązuje się do:
   1. Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie).
   2. Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
   3. Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy.
   4. Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie.
   5. Kulturalnego zachowywania się.
   6. Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
  3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
   1. Zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu SOLID MTB Maraton.
   2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
   3. Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu SOLID MTB Maraton.
   4. Jest zdolny do udziału w SOLID MTB Maraton, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność.
   5. Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
  4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
  5. W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
  6. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu SOLID MTB Maraton nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  9. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji SOLID MTB Maraton. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie  www.solidmtb.pl
  10. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji SOLID MTB Maraton oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).